2098_immrova
2098

Monika Immrová Pýthie V

Rok vzniku: 2012
Rozměr: 75 × 25 cm
Technika: bronz, barva