2098_immrova
2098

Monika Immrová Pýthie V

Year: 2012
Size: 75 × 25 cm
Medium: bronze, paint