1836_svoboda
1836

Jan Svoboda Odpoledne IV.

Year: 1968
Size: 16,5 × 22,3 cm
Medium: vintage gelatin silver print
Signed: PD Jan Svoboda 1968
Frame: with frame

CENA: 55 000

All works by this artist